Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Stichting Orviëtaan, h.o.d.n. Wellness Inlays & Shoes, gevestigd aan de Jan Vermeerlaan 253a te 4703KW Roosendaal (KVK 20113892) hierna te noemen: WIS.

Artikel 1. Algemeen
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door WIS uitgebrachte offertes, orderformulieren en door hem gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Alle offertes gedaan door of vanwege WIS zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van modellen, zaken, prijzen, hoeveelheden als levertijd of tijdstip aanvang werkzaamheden. In offertes gegeven of genoemde afbeeldingen, kleurstellingen, structuur, kwaliteit, tekeningen, maten en/of gewichten zijn slechts indicaties. WIS is niet aansprakelijk voor afwijkingen. Toezending van een prijslijst door WIS is niet als een offerte te beschouwen en verplicht hem niet tot levering of uitvoering van werkzaamheden. Offertes en afspraken zijn voor WIS eerst bindend na schriftelijke bevestiging door WIS.
Als een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
De in deze voorwaarden gebruikte term wederpartij ziet op zowel rechtspersonen als op de mannelijke- of vrouwelijke wederpartij van WIS.

Artikel 2. Inspanningsverbintenis.
Op WIS rust een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Hij zal het de met wederpartij overeengekomen dienst/product uitvoeren naar beste kunnen.

Artikel 3. Prijzen
Tenzij anders vermeld in offertes of orderbevestiging zijn alle door WIS opgegeven prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4. Levertijd/aanvang werkzaamheden
De door WIS opgegeven levertijden of aanvang werkzaamheden zijn steeds als streeftijden te beschouwen en gelden nimmer als fatale termijn. WIS draagt bij eventuele overschrijding van de streeftermijn geen aansprakelijkheid, noch voor directe schade noch voor gevolgschade.
Overschrijding van de opgegeven levertijd of aanvang werkzaamheden geeft de wederpartij niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of de betaling van de producten te weigeren.
Ingeval van overmacht en niet (tijdig) kunnen leveren c.q. aanvang werk of indien (tijdige) levering c.q. aanvang werk in redelijkheid niet van WIS gevergd kan worden, heeft WIS de keuze de levering (werkzaamheden) uit te stellen dan wel de overeenkomst te ontbinden. WIS is in beide situaties niet aansprakelijk voor de hierdoor door de wederpartij direct of indirect geleden schade.
De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat WIS aangeeft dat de overeengekomen zaken gereed zijn. Levering geschiedt af werkplaats/winkel van WIS. Als de wederpartij de afname weigert of nalatig is met afnemen dan is WIS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.
Indien wederpartij een gemaakte afspraak wil afmelden of wijzigen dat dient minstens 48 uur van tevoren te worden gemeld. Om misverstanden te voorkomen dient die afmelding of wijziging van de afspraak uitsluitend telefonisch te worden gedaan. Bij het niet, niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze afzeggen van afspraken is WIS gerechtigd de voor wederpartij gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 5. Wijzigingen
Wijzigingen in/aan het overeengekomen product, hetzij door bijzondere opdracht van de wederpartij hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp hetzij veroorzaakt door niet overeenstemmen van de verstrekte gegevens met de werkelijke uitvoering hetzij dat van overeengekomen hoeveelheden dient te worden afgeweken, behoren indien daardoor extra kosten ontstaan als meerwerk te worden beschouwd en, voor zover daardoor minder kosten ontstaan, als minderwerk. Meerwerk zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 6. Opschorting/Ontbinding
WIS is gerechtigd alle leveringen op te schorten totdat wederpartij aan een reeds bestaande betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval wederpartij zich schuldig heeft gemaakt aan verbale of fysieke agressie jegens medewerkers van WIS behoudt zij zich het recht door de overeenkomst met wederpartij te ontbinden en de order terug te geven aan de (zorg)verzekeraar van wederpartij. Dit laat de betaalverplichting van wederpartij voor al verrichte diensten of geleverde producten onverlet.
Onverminderd de overige aan WIS toekomende rechten, wordt de overeenkomst in ieder geval geacht ontbonden te zijn ingeval de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren of indien een (wettelijke) schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing wordt verklaard.

Artikel 7. Betaling
Tenzij er afwijkende afspraken zij gemaakt, dienen betalingen bij levering plaats te vinden en zonder korting of verrekening te geschieden. Door het enkel verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim worden alle vorderingen van WIS onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan WIS toekomende rechten.
Indien wederpartij een consument is in de zin van de per 1 juli 2012 in werking getreden regeling over
de Wet Incassokosten (WIK) gelden de bepalingen van die regeling. WIS zal wederpartij na het verstrijken van de termijn voor betaling eerst de zogeheten 14-dagen brief zenden. Bij ommekomst van die 14-dagen termijn en indien nog altijd geen (gehele) betaling van wederpartij is ontvangen wordt aan wederpartij meteen incassokosten aangerekend. De incassokosten worden berekend over het factuurbedrag en bedragen.
Deze kosten laten onverlet de aanspraak die WIS heeft op vergoeding van de gerechtelijke kosten in geval van een procedure.
De wederpartij zal vanaf de dag dat zijn verzuim is ingetreden een rente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 8. Aansprakelijkheidsbeperking/Garantie/Klachten
WIS heeft een inspanningsverplichting om de overeengekomen werkzaamheden adequaat uit te voeren op basis van de overeenkomst met wederpartij. Wederpartij is ten aanzien van het geleverde zich te houden aan de ter zake gegeven instructies/aanwijzingen. Als er onverhoopt een gebrek in het geleverde zou ontstaan heeft WIS de keuze het geleverde te vervangen waarbij het vervangene weer eigendom wordt van WIS en aan haar teruggegeven dient te worden.
Wordt geen specifieke garantietermijn voor uw product vermeld dan geldt een garantietermijn van 3 maanden op de pasvorm en 6 maanden op materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage, schade door onzorgvuldig gebruik (zoals het plegen van geen of onvoldoende onderhoud) en bij veranderingen aan uw benen of voeten waardoor producten niet meer passen.
Wederpartij kan geen rechten of (schade)aanspraken claimen in geval van verstrijken van een overeengekomen gebruikstermijn, bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik en bij het negeren van de instructies/aanwijzingen, gebruik door derde(n). Ook vervallen eventuele rechten of (schade)aanspraken indien wederpartij zelf aanpassingen aan het geleverde heeft verricht of dit door derde(n) heeft laten doen.
WIS is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van WIS bij de uitvoering van haar werkzaamheden.WIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, hoe dan ook ontstaan en van welke aard ook. Indien WIS aansprakelijk is voor letsel of materiele schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de maximale dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van WIS en de in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Mocht de verzekeraar van WIS niet uitkeren dan is de aansprakelijkheid van WIS beperkt tot het factuurbedrag dat met de schadeveroorzakende gebeurtenis samenhangt, alles met een maximum van € 5.000, – waarbij het hier niet gaat om een limitering per gebeurtenis maar om de algehele en maximale schadevergoeding.
Indien wederpartij niet tevreden is over een product van WIS of over haar dienstverlening kan wederpartij een klacht hierover indienen te richten aan de klachtencoördinator.

Artikel 9. Privacy
WIS gebruikt een aantal persoonsgegevens van wederpartij, uitsluitend om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. WIS gaat zorgvuldig met de informatie om. In de Privacy Verklaring van WIS is haar uitwerking van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen.

Artikel 10. Bevoegde rechter, toepasselijk recht
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met WIS gesloten overeenkomst(en) of door haar uitgebrachte offerte(s) zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.